Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Etki Şekli:

TERNİ 70 WG, buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici, suda dağılabilen granül bir herbisittir. Toprak yüzüne çıkan yabancı otların hem yeşil aksamı hem de köklerinden alınır. Hassas yabancı ot türlerinde meristem doku gelişimini önler. Yabancı otlar üzerinde etkisinin görülebilmesi için 15-20 gün geçmesi gerekir.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hazırlanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleminle devam edilir. İlaçlama sırasındaki çevredeki ürünlere gitmemesi, zarar vermemesi için dikkatli olunmalıdır.

Kalibrayon:

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Dekara kullanılacak su miktarı 20 litreden az olmamalı ve düz yelpaze tipi meme kullanılmalıdır.

İlacın Kullanım Şekli:

TERNİ 70 WG, yabancı otlar çıktıktan sonraki dönemden buğday kardeşlenme sonuna kadar kullanılabilir. Ancak daha iyi sonuç alabilmek için mümkün olduğunca erken uygulanması tavsiye edilir. Düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda etkisini kaybetmez. Sıcaklığın 200C'nin üzerinde olduğu günlerde ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

İlaçlama Aletinin Temizlik Şekli:

Daha sonra ilaçlama yapılacak kültür bitkilerine zarar vermemek için ilaçlamadan hemen sonra ilaçlama aleti ve koruyucu ekipman iyice temizlenmelidir. İlacın eseri miktarının dahi aletten temizlenmesine büyük özen gösteriniz. Aşağıdaki tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır:

 • İlaçlama alet sistemini iyice süzdürerek boşaltınız. Birkaç dakika süreyle aletin tankını, ilaçlama çubuğunu ve memelerini temiz su ile yıkayınız, çalkalayınız.
 • Aletin deposuna dörtte bir (çeyrek) seviyesine kadar temiz su koyun ve bunun üzerine 200 litre suya 1 litre çamaşır suyu (% 5.2' lik sodyum hipoklorit) ilave ediniz. Hortumları, ilaçlama çubuğunu çalkalayın ve karıştırıcı faal durumda iken bu mahlulü 15 dakika süreyle aletin deposuna tutun, sonra memeler kanalı ile bu mahlulü boşaltınız.
 • Aleti çamaşır suyundan iyice arındırmak için tankı temiz su ile iyice çalkalayınız ve memeler vasıtasıyla bu suyu dışarı atınız.
 • Memeler ve süzgeçler çıkarılmalı ve koruyucu ekipman ile birlikte ayrıca temizlenmelidir.

Sınırlamalar:

 • Buğday dışındaki ürünler, TERNİ 70 WG' nin topraktaki düşük konsantrasyonlarına dahi hassas olabilir.
 • TERNİ 70 WG, buğday/buğday, buğday/nadas, arpa/arpa, arpa/nadas, buğday/arpa, arpa/buğday alanlarında kullanılması tavsiye edilir.
 • TERNİ 70 WG uygulamasını takip eden yılda her çeşit hububat (buğday, arpa, yulaf) bir kısıtlama olmaksızın ekilebilir.
 • TERNİ 70 WG, kuraklık zararı çeken, su basmış, hastalık ve böcek zararına uğramış buğday tarlalarında uygulanmamalıdır.
 • TERNİ 70 WG, serbest kireç ihtiva eden tarlalarda uygulanmamalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

TERNİ 70 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B;2/O;4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TERNİ 70 WG' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B;2/O;4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla veya gübreler ve kimyasallarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İnsanlarda zehirlenme belirtisi görülmemiştir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme veya rahatsızlanma halinde derhal işi bırakınız veya hastayı ilaçlanmış sahadan derhal uzaklaştırınız, kapalı alanda ise derhal açık havaya çıkarınız.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Hastayı kusturmayınız. Baygın hastaya hiçbir şey verilmez. Hastayı ilaç ambalaj veya etiketi ile birlikte derhal doktora götürünüz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

1.Dicamba

2.Triasulfuron

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 • İlaçlama sırasında ilacın çevre kültür bitkilerine sürüklenmemesine azami gayret gösterilmelidir. Bunun için rüzgarı arkanıza alarak ilaçlama yapınız.
 • Boş ilaç ambalajlarını kesinlikle başka bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu Uygulama Dönemi
Buğday Kokarot (Bifora rediens)

Sarıot (Boreava orientalis)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Gökbaş (Centaurea depressa)

Köygöçüren (Cirsium arvense) (tohumdan)

Şahtere otu

(Fumaria officinalis, f. anatolica)

Kendi Gelen Mercimek (Lens culinaris)

Dilkanatan (Galium aparine)

Yağlı ot (Gypsophila pilosa)

Papatya (Matricaria chamomillia)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Yabani hardal (Sinapsis arvensis)

Yabani bakla (Vicia sativa, V. narbonensis)

12,5 g/da

Çıkış Sonrası (Post-em)

14 gün
Kangal (Silybum marianum) 20 g/da

Çıkış Sonrası (Post-em)

Arpa Yabani hardal (Sinapsis arvensis)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Papatya (Matricaria chamomillia)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Dilkanatan (Galium aparine)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

12,5 g/da

Çıkış Sonrası (Post-em)