Açıklama

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ:

Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür bitki koruma ürünleri ile tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller. ACME 150 SC'nin etkili maddesi İndoxacarb yeni ve farklı bir etki şekline sahip olduğu için böceklerin dayanıklılık kazandığı alanlarda bu ürünün uygulanması, dayanıklılığı geciktirmek ya da engellemek için çok uygundur. Gerektiği durumlarda ACME 150 SC' yi farklı etki mekanizması olan karbamat, sentetik piretroid, organik fosforlular ya da acyl urea gurubundan insektisitlerle değişimli olarak kullanınız. Zararlı yoğunluğunu izleyerek zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında uygulama yapınız. Yoğunluk fazlaysa zararlının bir dölü için birden fazla uygulama yapılması gerekebilir. ACME 150 SC uygulamaları için daima etiketteki doz, uygulama aralığı ve zamanlama ile ilgili tavsiyelere uyunuz. ACME 150 SC etkili maddesi İndoxacarb'ın pek çok yararlı böceklere yüksek derecede seçici olması, zararlıların baskı altında tutulmasında avantajlı bir durum yaratacak aynı zamanda bu zararlıların ürünlere karşı dayanıklılık kazanmasının engellenmesinde yarar sağlayacaktır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerine olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün- derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1 dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı: 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulama karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı: Rastgele seçilen 3 metre sıra uzunluğunda ki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvalar sayılır ve 3 metrelik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Mısır kurdu ve mısır koçakurduna karşı: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 Bitkiden 5 i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domateste, patlıcan ve hıyarda pamuk yaprakkurduna karşı: Köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yani açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Elma içkurdu: Elma içkurduna yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Fındık kurduna karşı: Meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 Ocak'ta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ACME 150 C adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 22: A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACME 150 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 22: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışım durumu bilinmediğinden fiziksel bir ön karışım denemesinin yapılması önerilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bitki koruma ürünü kuruduktan sonra insan ve hayvan girmesinde sakınca yoktur.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Yutulduğunda ve solunduğunda tehlikelidir. Cilde temas halinde hassasiyet yaratabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri ile Teması Halinde; Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol suyla hemen yıkayın. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurun. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Doktor veya zehirlenme merkezi tarafından söylenmediği sürece kusturmayınız. Kazazedenin bilinci açık ise: Ağzı suyla çalkalayınız.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

Indoxacarb, Etoxylated tristryllphel phosphate, Ethylen glycol, Foamaster S 15

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Indoxacarb içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Bitki koruma ürününün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 • Bitki koruma ürününü ambalajında, kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boş ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü bal arıları ve tozlayıcı arıların (bombus arıları) aktif olmadığı zaman uygulanmalıdır (örneğin, sabah erken ya da akşam saatlerinde uygulayın).
 • Bombus arılarının tozlayıcı olarak kullanıldığı yerlerde kovanların ACME 150 SC uygulamasından önce kapatılması ve uygulama sonrasında 72 saat boyunca kapalı tutulması önerilir.
 • Balıklara ve diğer sucul canlılara zehirlidir. İlacın genel olarak uygulama alanı dışındaki bitkilere ulaşmasına engel olunuz.
 • ACME 150 SC' nin yararlı böcekler, tozlayıcı arılar ve parazitoidler üzerindeki yüksek derecedeki seçiciliği göz önüne alındığında Entegre Mücadele Programlarında (IPM) kullanılabileceği görülmektedir. Bu konuda bilgi için lütfen satıcı firmaya başvurunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ *3 Salkım güvesi

(Lobesia botrana) 45

25 ml/100 l su

larva

3 gün (Sofralık üzüm)

10 gün (Şaraplık üzüm)

Pamuk31 Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)56

45 ml/da

larva

14 gün
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) X 40 ml/da

larva

Mısır23 Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

30 ml/da

larva

3 gün
Mısır Kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Domates9

(Tarla)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)56

40 ml/da larva 3 gün
Domates9

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

35 ml/100 l su

larva

Elma Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

35 ml/100 l su

larva, yumurta

14 gün
Fındık Fındık kurdu

(Curculio nucum)

45 ml/da

ergin

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.